Op welke manier wilt u contact met ons opnemen?

Stuur ons een bericht of bel +31 (0) 33 466 96 61

Algemene voorwaarden

1. Definities en interpretatie

In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven:

1.1 Algemene Voorwaarden: deze Algemene Voorwaarden.
1.2 Derde(n): eventueel door Opdrachtnemer ingeschakelde derde(n).
1.3 Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die aan Opdrachtnemer de opdracht heeft verstrekt.
1.4 Opdrachtnemer: Weswerk B.V., handelend onder de naam Westerhof-Demoed Management Consultants, statutair gevestigd te AMERSFOORT en kantoorhoudende aan de Stadsring 248-250 (3811 HS), ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder dossiernummer: 66399467 en/of één van de aan haar gelieerde rechtspersonen.
1.5 Overeenkomst: de Overeenkomst waarbij Opdrachtgever de aanbieding of opdrachtbevestiging van Opdrachtnemer aanvaard.
1.6 Partijen: Opdrachtgever, Opdrachtnemer en – indien van toepassing – Derde(n) gezamenlijk.
1.7 Indien termen in de lopende tekst met een hoofdletter worden geschreven, hebben deze termen de betekenis overeenkomstig dit artikel. Indien termen in de lopende tekst niet met een hoofdletter worden geschreven hebben deze de betekenis die aan de termen in de specifieke branche of het maatschappelijk verkeer worden toegekend.
1.8 Verwijzingen naar artikelen zijn verwijzingen naar artikelen in deze Algemene Voorwaarden, tenzij anders is vermeld.
1.9 Kopteksten in deze Algemene Voorwaarden zijn enkel ingevoegd en gebruikt voor het overzicht en gemak, maar zijn op generlei wijze van invloed op de interpretatie van deze Algemene Voorwaarden.

2. Toepasselijkheid

2.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding en/of offerte van Opdrachtnemer, op elke overeenkomst tussen Partijen, elke levering van een dienst door Opdrachtnemer alsmede op elke levering van een zaak door Opdrachtnemer en elke andere activiteit die door Opdrachtnemer wordt verricht, voor zover niet uitdrukkelijke schriftelijk van deze Algemene Voorwaarden – of een gedeelte daarvan – is afgeweken.
2.2 Indien in deze Algemene Voorwaarden werving en selectie expliciet wordt benoemd, gelden deze bepalingen in ieder geval voor de werkzaamheden die betrekking hebben op werving en selectie.
2.3Indien één of meerdere bepalingen in de Algemene Voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van toepassing. Partijen zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepaling(en) overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling(en) en de overeenkomst in acht wordt genomen.
2.4 De Algemene Voorwaarden zijn niet van toepassing voor zover daarvan in een Overeenkomst tussen Partijen uitdrukkelijk schriftelijk wordt afgeweken.

3. Aanbiedingen, totstandkoming en wijziging van de overeenkomst

3.1 Alle aanbiedingen en opdrachtbevestigingen van Opdrachtnemer zijn vrijblijvend en hebben een geldigheidsduur van 14 (veertien) dagen na dagtekening, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is vermeld.
3.2 Alle prijzen die Opdrachtnemer gebruikt zijn exclusief verschuldigde btw, tenzij anders vermeld.
3.3 Opdrachtnemer kan niet worden gehouden aan aanbiedingen en/of opdrachtbevestigingen indien Opdrachtgever – naar termen van redelijkheid en billijkheid en in het maatschappelijk verkeer gangbare opvattingen – had behoren te begrijpen dat de aanbiedingen en/of opdrachtbevestiging dan wel een onderdeel daarvan een kennelijk vergissing of verschrijving bevat.
3.4 Indien de aanvaarding – al dan niet op ondergeschikte punten – afwijkt van het in de aanbieding en/of opdrachtbevestiging gedane aanbod, dan is Opdrachtnemer daar niet aan gebonden. De Overeenkomst komt dan niet tot stand, tenzij Opdrachtnemer anders aangeeft.
3.5 De Overeenkomst komt tot stand zodra het aanbod c.q. de opdrachtbevestiging van Opdrachtnemer door Opdrachtgever wordt aanvaard.
3.6Indien Opdrachtnemer een werving en selectie opdracht aanvaart zal hij in dit aanbod c.q. de opdrachtbevestiging als benoemd in voorgaand artikellid in elk geval: de te hanteren werkwijze – voor zover deze afwijkt van de in deze Algemene Voorwaarden omschreven werkwijze –, het ingeschatte tijdsverloop, het honorarium en de wijze van factureren omvatten.
3.7 Wijzigingen in de Overeenkomst dienen Partijen schriftelijk overeen te komen en dienen – getekend door Partijen – als addendum te worden bijgevoegd bij de originele Overeenkomst.

4. Duur van de overeenkomst

4.1 Indien Opdrachtnemer een werving en selectie opdracht aanvaart zal de Overeenkomst worden aangegaan voor de duur van het moment van starten opdracht tot aan plaatsing van de kandidaat, met in achtneming van de van toepassing zijnde garantietermijn, indien opgenomen, zoals omschreven in de Overeenkomst.
4.2 De Overeenkomst eindigt van rechtswege indien de overeengekomen diensten door Opdrachtnemer aan Opdrachtgever zijn geleverd en/of indien de garantietermijn is verstreken.
4.3Bij voortijdige beëindiging van de Overeenkomst heeft Opdrachtnemer recht op betaling van een honorarium, voor zover er werkzaamheden zijn verricht overeenkomstig Artikel 5.

5. Uitvoering van de overeenkomst

5.1 Opdrachtnemer voert de werkzaamheden naar eer en geweten uit. Opdrachtnemer heeft in beginsel echter een inspanningsverplichting, tenzij Partij schriftelijk expliciet anders overeen zijn gekomen.
5.2Opdrachtgever dient bij uitvoering van de Overeenkomst welke betrekking heeft op werving en selectie voldoende inlichtingen te verschaffen aan Opdrachtnemer alsmede een duidelijke functieomschrijving. Op basis van de aangeleverde informatie wordt Opdrachtnemer in staat gesteld om geschikte kandidaten te selecteren. De functieomschrijving welke Opdrachtgever – ofwel zelfstandig, ofwel in samenspraak met Opdrachtnemer – dient aan te leveren bevat in elk geval een beknopte omschrijving van de – in de onderneming van Opdrachtgever – te vervullen functie en de vereisten waaraan een kandidaat voor die functie dient te voldoen.
5.3 Indien Opdrachtnemer werkzaamheden welke betrekking hebben op de werving en selectie uitvoert het volgende; De werving en selectie is een veelomvattend proces, maar bestaat in elk geval uit 4 (vier) fasen, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, zijnde:

a. Start van de Overeenkomst;
b. Presentatie van de kandidaten;
c. Na ondertekening van de arbeidsovereenkomst; en
d. Na afloop van de mogelijke garantietermijn.

5.4 Indien de opdracht door opdrachtnemer wordt onderbroken en deze onderbreking langer duurt dan 30 (dertig) dagen, wordt de opdracht als geannuleerd beschouwd. Wijzigingen in de oorspronkelijke functieomschrijving worden gelijkgesteld met het annuleren van de opdracht.
5.5 Indien een opdracht in het kader van werving en selectie door Opdrachtgever wordt geannuleerd is Opdrachtgever een betaling van de volgende fase aan Opdrachtnemer verschuldigd.
5.6 De in 5.3. genoemde fasen en het daarbij horende honorarium wordt in 4 (vier) gelijke termijnen gefactureerd, te weten:
a. 25% Bij start van de Overeenkomst;
b. 25% Bij presentatie van de kandidaten;
c. 25% Na ondertekening van de arbeidsovereenkomst door kandidaat; en
d. 25% Na afloop van de mogelijke garantietermijn.

5.7 Mocht een door Opdrachtnemer geïntroduceerde kandidaat voor een andere positie, dan aanvankelijk de bedoeling was, worden aangenomen en daarmee worden doorgeplaatst, dan zal Opdrachtnemer in de gelegenheid worden gesteld om de aanvankelijke positie (vacature) ook in te vullen, op basis van dezelfde voorwaarden, middels introductie van (nieuwe) kandidaten.
5.8 Als tijdens het selecteren van een geschikte kandidaat, één of meerdere kandidaten worden geplaatst in een andere functie (dan die waar Opdrachtnemer en Opdrachtgever een overeenkomst voor zijn aangegaan), wordt voor eenieder van deze doorplaatsing(en) 90% van de overeengekomen vergoeding doorberekend aan Opdrachtgever.
5.9 In geval er tussen Opdrachtgever en kandidaat overeenstemming over indiensttreding is bereikt, zal Opdrachtgever hiervan Opdrachtnemer binnen een week in kennis stellen. Indien het honorarium afhankelijk is gesteld van de arbeidsvoorwaarden, is Opdrachtgever verplicht inzage te geven in de arbeidsvoorwaarden c.q. brutosalaris die zijn overeengekomen.
5.10 Indien de voor uitvoering van de Overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Opdrachtnemer zijn verstrekt, heeft Opdrachtnemer het recht de uitvoering van de opdracht op te schorten en de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten aan Opdrachtgever in rekening te brengen.

6. Garantie

6.1 Opdrachtnemer verleent, een garantie op een door haar aangeleverde en door Opdrachtgever geplaatste kandidaat. Deze garantie kent twee vormen;

a. Contract voor bepaalde tijd

Bij een contract voor bepaalde tijd verleent Opdrachtnemer een garantie aan Opdrachtgever gelijk aan de proeftijd welke is opgenomen in de arbeidsovereenkomst. Mocht de kandidaat wegens niet functioneren binnen de proeftijd worden ontslagen of neemt de kandidaat tijdens deze proeftijd (zelf) ontslag, dan voert Opdrachtnemer een nieuwe search uit zonder extra kosten in rekening te brengen.

b. Contract voor onbepaalde tijd

Bij een contract voor onbepaalde tijd, verleent Opdrachtnemer een garantie aan Opdrachtgever gelijk aan de eerste 3 (drie) maanden na de start van de overeengekomen arbeidsovereenkomst. Mocht de door Opdrachtnemer geleverde kandidaat wegens niet functioneren binnen 3 (drie) maanden worden ontslagen of neemt de kandidaat tijdens deze 3 (drie) maanden ontslag, dan voert Opdrachtnemer een nieuwe search uit zonder extra kosten in rekening te brengen.
6.2 Verlenging van de door Opdrachtnemer verleende garantietermijn van 3 (drie) maanden naar 6 (zes) maanden of 12 (twaalf) maanden is alleen mogelijk als Opdrachtgever en Opdrachtnemer met elkaar een onboarding traject voor de te plaatsen kandidaat zijn overeengekomen.
6.3 Om aanspraak op deze garantie te kunnen maken dient Opdrachtgever de getekende (arbeids)overeenkomsten, genoemd in dit artikel, te overleggen.

7. Inschakeling van Derde(n) en externe kosten

7.1 Indien noodzakelijk is Opdrachtnemer gerechtigd Derde(n) in te schakelen ter bevordering c.q. voltooiing van de opdracht.
7.2 Indien voor de uitvoering van de Overeenkomst of ter bevordering c.q. voltooiing van de opdracht, het noodzakelijk is dat externe kosten worden gemaakt, zal Opdrachtnemer, hierover met Opdrachtgever in overleg te treden.
7.3 Opdrachtgever zal ten alle tijden de kosten voor het inschakelen van Derde(n) of de externe kosten dragen, tenzij Partijen schriftelijke uitdrukkelijk anders overeen zijn gekomen.

8. Wijze van bezoldiging en betaling

8.1 Opdrachtgever dient het overeengekomen bedrag met betrekking tot de werkzaamheden van Opdrachtnemer in 4 (vier) delen te voldoen, overeenkomstig de 4 (vier) fasen als omschreven in artikel 5.3.
8.2 Opdrachtgever dient facturen binnen 14 (veertien) dagen te voldoen.
8.3 Indien Opdrachtgever de facturen niet binnen 14 (veertien) dagen voldoet is hij van rechtswege in verzuim, zonder dat voorafgaand ingebrekestelling vereist is. In geval van verzuim wordt de wettelijke rente in rekening gebracht, daarbovenop is er 1,5% rente per kalendermaand verschuldigd over het openstaande bedrag, waarbij een gedeelte van een maand voor een gehele maand wordt gerekend.
8.4 Alle kosten ter inning van een vordering op Opdrachtgever, waaronder begrepen de kosten van rechtsbijstand, zowel in als buiten rechte en de eventuele incassokosten komen geheel voor rekening van Opdrachtgever. Partijen wijken uitdrukkelijk af van de Wet Incasso Kosten.
8.5 In geval van niet-tijdige betaling is Opdrachtnemer voorts gerechtigd, haar werkzaamheden in het kader van de desbetreffende overeenkomst of enige andere met Opdrachtgever gesloten overeenkomst op te schorten. Dit kan niet leiden tot enige aansprakelijkheid van Opdrachtnemer voor de (schadelijke) gevolgen daarvan.
8.6Indien Opdrachtgever binnen 1 (één) jaar een kandidaat plaatst uit kandidaten die door Opdrachtnemer zijn voorgesteld, ook als dit zonder medeweten van Opdrachtnemer is, zullen de kosten bij Opdrachtgever gefactureerd worden.

9. Exclusiviteit, concurrentie en relatie(s)

9.1 Gedurende de (uitvoering van de) Overeenkomst geeft Opdrachtgever Opdrachtnemer een exclusiviteit in de werkzaamheden die Opdrachtnemer uitvoert. Opdrachtgever gaat gedurende de overeenkomst met Opdrachtnemer geen andere overeenkomsten aan met concurrerende partijen welke raakvlakken hebben met de werkzaamheden van Opdrachtnemer, mits dit vooraf of bij het aangaan van de overeenkomst is vermeld.
9.2 Indien Opdrachtnemer gedurende de uitvoering van de werkzaamheden constateert dat Opdrachtgever voor ingangsdatum van de overeenkomst met Opdrachtnemer al een overeenkomst had gesloten met een concurrerende partij, dan heeft Opdrachtnemer het recht de reeds gemaakte kosten volgens de alsdan gebruikelijke tarieven en eventueel onvoorziene kosten van Opdrachtnemer aan Opdrachtgever in rekening te brengen.
9.3 Indien Opdrachtgever gedurende de uitvoering van de werkzaamheden door Opdrachtnemer zelf benaderd wordt door kandidaten c.q. zelf ook kandidaten werft en actief benadert, dan dient Opdrachtgever gevonden kandidaten over te dragen en toe te voegen aan de uitvoering van werkzaamheden door Opdrachtnemer.
9.4 Het is Opdrachtgever niet toegestaan gegevens van een door Opdrachtnemer voorgestelde kandidaat zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Opdrachtnemer aan derde(n) bekend te maken.
9.5 Opdrachtnemer weerhoudt zich van benadering van voorgestelde kandidaten waarmee Opdrachtgever nog in gesprek c.q. onderhandeling is en geplaatste kandidaten ter vervulling van een functie bij een andere onderneming, tenzij Opdrachtnemer dit uitdrukkelijk heeft medegedeeld bij het voorstellen van een kandidaat of een kandidaat Opdrachtnemer op eigen initiatief hiertoe verzoekt.

10. Geheimhouding, vertrouwelijkheid en informatieteruggave

10.1 Partijen zijn over en weer verplicht tot geheimhouding van vertrouwelijke informatie en bedrijfsgegevens van de andere partij.
10.2 Iedere partij zal alle redelijkerwijs te nemen voorzorgsmaatregelen treffen, teneinde deze verplichting zo goed mogelijk te kunnen nakomen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is meegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

11. Privacy, gegevensverwerking en gegevensbeveiliging

11.1 Opdrachtnemer is voortdurend bezig met het waarborgen van de privacy van natuurlijke personen. Dit betekent dat Opdrachtnemer constant bezig is haar documenten en processen vorm te geven, zodat in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming en het daarbij horende Uitvoeringsbesluit wordt gehandeld.
11.2 Ingeval van werving en selectie is het Opdrachtgever niet toegestaan gegevens van een door Opdrachtnemer voorgestelde kandidaat zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Opdrachtnemer aan Derde(n) bekend te maken.
11.3 Bij overtreding van het bepaalde in 11.1. en 11.2. is Opdrachtgever aan Opdrachtnemer een direct opeisbare boete verschuldigd van € 25.000,- (vijfentwintigduizend) per overtreding, onverminderd het recht van Opdrachtnemer om volledige schadevergoeding te vorderen.

12. Aansprakelijkheid

12.1 Uit de aard van de werkzaamheden die Opdrachtnemer ten behoeve van Opdrachtgever uitvoert vloeit voort dat Opdrachtnemer jegens Opdrachtgever een inspanningsverplichting heeft. Dit betekent dat Opdrachtnemer niet aansprakelijk is jegens Opdrachtgever voor het niet realiseren van enig expliciet of impliciet doel of resultaat.
12.2 Indien Opdrachtnemer de gemaakte afspraken niet kan nakomen, of het onwaarschijnlijk acht dat de gemaakte afspraken in de toekomst nagekomen kunnen worden, is Opdrachtnemer bevoegd de overeenkomst eenzijdig op te zeggen, zonder dat Opdrachtgever enig recht kan doen gelden op welke vergoeding dan ook.
12.3 Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor enige schade of misgelopen omzet als gevolg van handelen of nalaten van (één der) Partijen.

13. Opzegging en ontbinding van de overeenkomst

13.1 Opdrachtnemer is gerechtigd, zonder uit hoofde daarvan tot enige schadevergoeding gehouden te zijn, schriftelijk, met onmiddellijke ingang en zonder rechterlijke tussenkomst de Overeenkomst met Opdrachtgever of Derde(n) geheel of gedeeltelijk te beëindigen indien;

a. Opdrachtgever of Derde(n) surseance van betaling of faillissement aanvraagt of in staat van faillissement wordt verklaard dan wel een akkoord buiten faillissement aanbiedt, of op enig onderdeel van haar vermogen beslag wordt gelegd;
b. Opdrachtgever of Derde(n) onder bewind dan wel onder curatele wordt gesteld;
c. Ten aanzien van Opdrachtgever of Derde(n) de wettelijke schuldsaneringsregeling wordt uitgesproken;
d. Opdrachtgever of Derde(n) haar activiteiten staakt, ophoudt haar statutaire doel na te streven, tot liquidatie besluit, anderszins haar rechtspersoonlijkheid verliest of haar bedrijf overdraagt of fuseert;
e. Opdrachtgever of Derde(n) één of meer verplichtingen voortvloeiende uit de betreffende overeenkomst niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt

13.2 Door de beëindiging worden over en weer bestaande vorderingen onmiddellijk opeisbaar.
13.3 Het bepaalde in het vorige lid laat onverlet de overige aan Opdrachtgever bij tekortkoming in de nakoming van Opdrachtgever of Derde(n) toekomende rechten, zoals die tot het vorderen van schadevergoeding en/of nakoming van de overeenkomst.
13.4 Voor Opdrachtgever of Derde(n) is het niet mogelijk om, zonder schriftelijke toestemming van Opdrachtnemer, de overeenkomst voortijdig te beëindigen en/of de machtiging voortijdig in te trekken.

14. Overmacht

14.1 In geval van overmacht, waaronder in elk geval wordt verstaan: storing of uitvallen van het internet, of de telecommunicatie-infrastructuur, netwerkaanval(len), DoS- of DDoS-aanvallen, stroomstoring, staking, brand, overstroming of andere omstandigheden waardoor redelijkerwijs niet kan worden verwacht dat Opdrachtnemer werkzaamheden verricht, schorten de verplichtingen die voortvloeien uit de overeenkomst op.
14.2 Indien de overmachtssituatie langer dan 60 (zestig) dagen heeft voortgeduurd verkrijgt eenieder het recht om de Overeenkomst te ontbinden, dit alles zonder enige verplichting tot schadevergoeding.

15. Geschillen en toepasselijk recht

15.1 Indien Opdrachtgever om wat voor reden dan ook niet content is over de verrichtte werkzaamheden of er een geschil ontstaat over de verrichtte werkzaamheden, dient Opdrachtgever zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 14 (veertien) dagen na voltooiing van de werkzaamheden schriftelijk een klacht in te dienen bij Opdrachtnemer. Na verstrijking van deze termijn komt Opdrachtgever niet meer het recht toe om de hoogte van de factuur aan te vechten.
15.2 Indien de klacht van Opdrachtgever gegrond is, zal Opdrachtnemer de werkzaamheden nogmaals in overeenstemming met de wensen van Opdrachtgever – voor zover de wensen binnen de grenzen van het redelijke en het billijke liggen – verrichten. Partijen zullen alsdan in overleg treden hoe wordt omgegaan met (eventuele meerwerk) kosten aan de zijde van Opdrachtnemer.
15.3 Alle voorwaarden, aanbiedingen, overeenkomsten tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever en levering van diensten en zaken alsmede alle activiteiten die Opdrachtnemer verricht worden beheerst door Nederlands recht, tenzij Partijen uitdrukkelijke schriftelijk anders overeen zijn gekomen.
15.4 Alle geschillen tussen Partijen, die voortvloeien uit deze voorwaarden of enige tussen Partijen gesloten overeenkomst(en) en waar niet in onderling overleg kan worden uitgekomen, zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Den Haag. Indien naar Nederlands recht een andere rechter bevoegd is, kan Opdrachtnemer ervoor kiezen het geschil bij deze rechter aanhangig te maken.